rok.
16.03.2017
Światowy Dzień Pracy Socjalnej - 21 marca 2017 r.
Profesjonalne pomaganie – czyli praca socjalna – 21 marca 2017 r. obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

Praca socjalna to działalność profesjonalna. To zespół powiązanych ze sobą i umiejętnie zaplanowanych działań prowadzonych przez wykształconych pracowników socjalnych we współpracy z osobą wspieraną. To działalność profesjonalna polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom lub społecznościom we wzbogacaniu lub odbudowywaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności.

Praca socjalna spełnia szereg istotnych funkcji:
- ratownicza – jest mechanizmem ratującym jednostki i rodziny w sytuacjach kryzysowych,
- wspierającą  - w edukowaniu do samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów,
- profilaktyczną – w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
- partycypacyjną – budującą lokalne powiązania, koalicje na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, angażującą środowiska do współdziałania.

Praca socjalna, realizowana ma być, zatem przede wszystkim w ramach pomocy społecznej: środowiskowej (w miejscu zamieszkania) oraz instytucjonalnej. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne a także pomoc w prawidłowym załatwieniu trudnych spraw życiowych.